CHỦ NHIỆM KHOA QUA CÁC THỜI KỲ VÀ NHÂN LỰC CỦA KHOA HIỆN NAY

1) PGS.TS. Nguyễn ánh Tuyết – Chủ nhiệm đầu tiên của khoa (1985 – 1991).

2) PGS.TS. Ngô Công Hoàn – Chủ nhiệm khoa (1992 – 1998).

3) PGS.TS. Đào Thanh Âm – Chủ nhiệm khoa (1998 – 2002).

4) PGS.TS. Đinh Hồng Thái – Chủ nhiẹm khoa (2002 – 2006)

5) TS. Lê Thanh Vân – Chủ nhiệm khoa (2006- 2010).

6) PGS.TS Lã Thị Bắc Lý- Chủ nhiệm khoa (2011-2018)

7) PGS.TS Bùi Thị Lâm – Chủ nhiệm khoa (2018 đến nay)

Nhân lực của khoa hiện nay: với tổng số 25 cán bộ, giảng viên; trong đó có 09 PGS; 04 tiến sĩ; 11 thạc sĩ; 01 cử nhân.

 

Tokyo Olympics live stream